Prof. Dr. Hjh. Farida Zuraina Md Yusof
 
Prof. Dr. Ahmad Sazali Hamzah
   
 
 

   
   
 
Prof. Ts. Dr. Rozana Mohd Dahan
 
Prof. Dr. Hadariah Bahron
 
 
 
 

   
   
 
Prof. Dr. Hj. Khudzir Hj. Ismail
 
Prof. Dr. Mansur Ahmad
 
 
 
 

   
   
 
Prof. Dr. Hj. Mohd Faiz Foong Abdullah
Prof. Dr. Ahmad Kamal Hayati Yahya
 
 
 
 

   
   
 
Prof. Dr. Noorlaila Ahmad
 
Prof. Dr. Nor Hadiani Ismail
 
 
 
 

   
   
 
Prof. Dr. Norashikin Saim
 
Prof. Dr. Norizan Ahmat
 
 
 
 

   
   
 
Prof. Dr. Hjh. Norizzah Abd Rashid
 
Prof. Dr. Ri Hanum Yahaya Subban
 
 
 
 

   
   
 
Prof. Ts. Dr. Chan Chin Han
 
Prof. Dr. Zurina Shaameri
   
   

   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prof. Dr. Sulaiman Shaari
 Prof. Dr. Mohd Kamil Abd Rahman